Bảng giá thép hình mới nhất, giá gốc tại nhà máy: Giá thép hình H, hình I, hình U, hình V(L), hình C. Hãy gọi ngay 0912 014 931 để nhận báo giá tốt nhất !

Giá thép hình H

Tên sản phẩm Độ dài (Cây) Trọng lượng (Kg/Cây) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ)
Thép H 100 x 100 x 6 x 8 12m 202.80 13,900 2,818,920
Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 12m 285.60 13,900 3,969,840
Thép H 150 x 150 x 7 x 10 12m 378.00 13,900 5,254,200
Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 12m 484.80 13,900 6,738,720
Thép H 200 x 200 x 8 x 12 12m 598.80 13,900 8,323,320
Thép H 250 x 250 x 9 x 14 12m 868.80 13,900 12,076,320
Thép H 294 x 200 x 8 x 12 12m 669.80 13,900 9,310,220
Thép H 300 x 300 x 10 x 15 12m 1128.00 13,900 15,679,200
Thép H 340 x 250 x 9 x 14 12m 956.40 13,900 13,293,960
Thép H 350 x 350 x 12 x 19 12m 1664.00 13,900 23,129,600
Thép H 400 x 400 x 13 x 21 12m 2064.00 13,900 28,689,600
Thép H 440 x 300 x 11 x 18 12m 1448.00 13,900 20,127,200

Giá thép hình I

Tên sản phẩm Độ dài (Cây) Trọng lượng (Kg/Cây) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ)
Thép I 100 x 55 x 4.5 6m 56.80 14,700 834,960
Thép I 120 x 64 x 4.8 6m 69.00 14,700 1,014,300
Thép I 148 x 100 x 6 x 9 12m 253.20 14,700 3,722,040
Thép I 150 x 75 x 5 x 7 12m 168.00 14,700 2,469,600
Thép I 194 x 150 x 6 x 9 12m 358.80 14,700 5,274,360
Thép I 200 x 100 x 5.5×8 12m 255.60 14,700 3,757,320
Thép I 250 x 125 x 6 x 9 12m 355.20 14,700 5,221,440
Thép I 300 x 150 x 6.5×9 12m 440.40 14,700 6,473,880
Thép I 350 x 175 x 7 x 11 12m 595.20 14,700 8,749,440
Thép I 400 x 200 x 8 x 13 12m 792.00 14,700 11,642,400
Thép I 450 x 200 x 9 x 14 12m 912.00 14,700 13,406,400
Thép I 482 x 300 x 11 x 15 12m 1368.00 14700 20,109,600

Giá thép hình U

Tên sản phẩm Độ dài (Cây) Trọng lượng (Kg/Cây) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ)
Thép U 65 x 30 x 3.0 6m 29.00 14,100 408,900
Thép U 80 x 40 x 4.0 6m 42.30 14,100 596,430
Thép U 100 x 46 x 4.5 6m 51.54 14,100 726,714
Thép U 140 x 52 x 4.8 6m 62.40 14,100 879,840
Thép U 140 x 58 x 4.9 6m 73.80 14,100 1,040,580
Thép U 150 x 75 x 6.5 12m 223.20 14,100 3,147,120
Thép U 160 x 64 x 5.0 6m 85.20 14,100 1,201,320
Thép U 180 x 74 x 5.1 12m 208.80 14,100 2,944,080
Thép U 200 x 76 x 5.2 12m 220.80 14,100 3,113,280
Thép U 250 x 78 x 7.0 12m 330.00 14,100 4,653,000
Thép U 300 x 85 x 7.0 12m 414.00 14,100 5,837,400
Thép U 400 x 100 x 10.5 12m 708.00 14,100 9,982,800

Giá thép hình V (thép L)

Tên sản phẩm Độ dài (Cây) Trọng lượng (Kg/Cây) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ)
Thép V 30 x 30 x 3 6m 8.14 10,400 84,656
Thép V 40 x 40 x 4 6m 14.54 10,400 151,216
Thép V 50 x 50 x 3 6m 14.50 10,400 150,800
Thép V 50 x 50 x 4 6m 18.50 10,400 192,400
Thép V 50 x 50 x 5 6m 22.62 10,400 235,248
Thép V 50 x 50 x 6 6m 26.68 10,400 277,472
Thép V 60 x 60 x 4 6m 21.78 10,400 226,512
Thép V 60 x 60 x 5 6m 27.30 10,400 283,920
Thép V 63 x 63 x 5 6m 28.00 10,400 291,200
Thép V 63 x 63 x 6 6m 34.00 10,400 353,600
Thép V 75 x 75 x 6 6m 41.00 10,400 426,400
Thép V 70 x 70 x 7 6m 44.00 10,400 457,600
Thép V 75 x 75 x 7 6m 47.00 10,400 488,800
Thép V 80 x 80 x 6 6m 44.00 10,400 457,600
Thép V 80 x 80 x 7 6m 51.00 10,400 530,400
Thép V 80 x 80 x 8 6m 57.00 10,400 592,800
Thép V 90 x 90 x 6 6m 50.00 10,400 520,000
Thép V 90 x 90 x 7 6m 57.84 10,400 601,536
Thép V 100 x 100 x 8 6m 73.00 10,400 759,200
Thép V 100 x 100 x 10 6m 90.00 10,400 936,000
Thép V 120 x 120 x 8 12m 176.00 10,400 1,830,400
Thép V 120 x 120 x 10 12m 219.00 10,400 2,277,600
Thép V 120 x 120 x 12 12m 259.00 10,400 2,693,600
Thép V 130 x 130 x 10 12m 237.00 10,400 2,464,800
Thép V 130 x 130 x 12 12m 280.00 10,400 2,912,000
Thép V 150 x 150 x 10 12m 274.00 10,400 2,849,600
Thép V 150 x 150 x 12 12m 327.00 10,400 3,400,800
Thép V 150 x 150 x 15 12m 405.00 10,400 4,212,000
Thép V 175 x 175 x 15 12m 472.00 10,400 4,908,800
Thép V 200 x 200 x 15 12m 543.00 10,400 5,647,200
Thép V 200 x 200 x 20 12m 716.00 10,400 7,446,400
Thép V 200 x 200 x 25 12m 888.00 10,400 9,235,200

Giá thép hình C (Xà gồ C)

Tên sản phẩm Độ dài (Cây) Trọng lượng (Kg/Cây) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ)
Thép C 80 x 40 x 15 x 1.8 6m 2.52 13,062 32,916
Thép C 80 x 40 x 15 x 2.0 6m 3.03 13,062 39,578
Thép C 80 x 40 x 15 x 2.5 6m 3.42 13,062 44,672
Thép C 100 x 50 x 20 x 1.8 6m 3.40 13,062 44,411
Thép C 100 x 50 x 20 x 2.0 6m 3.67 13,062 47,938
Thép C 100 x 50 x 20 x 2.5 6m 4.39 13,062 57,342
Thép C 100 x 50 x 20 x 3.2 6m 6.53 13,062 85,295
Thép C 120 x 50 x 20 x 1.5 6m 2.95 13,062 38,533
Thép C 120 x 50 x 20 x 2.0 6m 3.88 13,062 50,681
Thép C 120 x 50 x 20 x 3.2 6m 6.03 13,062 78,764
Thép C 125 x 45 x 20 x 1.5 6m 2.89 13,062 37,749
Thép C 125 x 45 x 20 x 1.8 6m 3.44 13,062 44,933
Thép C 125 x 45 x 20 x 2.0 6m 2.51 13,062 32,786
Thép C 125 x 45 x 20 x 2.2 6m 4.16 13,062 54,338
Thép C 140 x 60 x 20 x 1.8 6m 3.93 13,062 51,334
Thép C 140 x 60 x 20 x 2.0 6m 3.38 13,062 44,150
Thép C 140 x 60 x 20 x 2.2 6m 4.93 13,062 64,396
Thép C 140 x 60 x 20 x 2.5 6m 5.57 13,062 72,755
Thép C 140 x 60 x 20 x 3.2 6m 7.04 13,062 91,956
Thép C 150 x 65 x 20 x 1.8 6m 4.35 13,062 56,820
Thép C 150 x 65 x 20 x 2.0 6m 4.82 13,062 62,959
Thép C 150 x 65 x 20 x 2.2 6m 5.28 13,062 68,967
Thép C 150 x 65 x 20 x 2.5 6m 5.96 13,062 77,850
Thép C 150 x 65 x 20 x 3.2 6m 7.54 13,062 98,487
Thép C 160 x 50 x 20 x 1.8 6m 4.70 13,062 61,391
Thép C 160 x 50 x 20 x 2.0 6m 4.51 13,062 58,910
Thép C 160 x 50 x 20 x 2.2 6m 4.93 13,062 64,396
Thép C 160 x 50 x 20 x 2.5 6m 5.57 13,062 72,755
Thép C 160 x 50 x 20 x 3.2 6m 7.04 13,062 91,956
Thép C 180 x 65 x 20 x 1.8 6m 4.78 13,062 62,436
Thép C 180 x 65 x 20 x 2.0 6m 5.29 13,062 69,098
Thép C 180 x 65 x 20 x 2.2 6m 5.96 13,062 77,850
Thép C 180 x 65 x 20 x 2.5 6m 6.55 13,062 85,556
Thép C 180 x 65 x 20 x 3.2 6m 8.30 13,062 108,415
Thép C 200 x 70 x 20 x 1.8 6m 5.20 13,062 67,922
Thép C 200 x 70 x 20 x 2.0 6m 5.76 13,062 75,237
Thép C 200 x 70 x 20 x 2.2 6m 6.31 13,062 82,421
Thép C 200 x 70 x 20 x 2.5 6m 7.14 13,062 93,263
Thép C 200 x 70 x 20 x 3.2 6m 9.05 13,062 118,211
Thép C 220 x 75 x 20 x 2.0 6m 6.23 13,062 81,376
Thép C 220 x 75 x 20 x 2.3 6m 7.13 13,062 93,132
Thép C 220 x 75 x 20 x 2.5 6m 7.73 13,062 100,969
Thép C 220 x 75 x 20 x 3.0 6m 8.53 13,062 111,419
Thép C 220 x 75 x 20 x 3.2 6m 9.81 13,062 128,138
Thép C 250 x 80 x 20 x 2.0 6m 6.86 13,062 89,605
Thép C 250 x 80 x 20 x 2.3 6m 7.85 13,062 102,537
Thép C 250 x 80 x 20 x 2.5 6m 8.59 13,062 112,203
Thép C 250 x 80 x 20 x 3.0 6m 10.13 13,062 132,318
Thép C 250 x 80 x 20 x 3.2 6m 10.81 13,062 141,200
Thép C 300 x 80 x 20 x 2.0 6m 7.44 13,062 97,181
Thép C 300 x 80 x 20 x 2.3 6m 8.76 13,062 114,423
Thép C 300 x 80 x 20 x 2.5 6m 9.49 13,062 123,958
Thép C 300 x 80 x 20 x 3.0 6m 11.31 13,062 147,731
Thép C 300 x 80 x 20 x 3.2 6m 12.07 13,062 157,658

* Mời các bạn xem thêm Bảng báo giá thép hình 2020 mới nhất

Kim Khí Sài Gòn

Kim Khí Sài Gòn là nhà phân phối thép tấm, thép hình, thép hộp, thép ống, thép ray..., gia công cơ khí số 1 tại TPHCM với hàng ngàn khách hàng tin dùng

Kim Khí Sài Gòn là nhà phân phối thép tấm, thép hình, thép hộp, thép ống, thép ray..., gia công cơ khí số 1 tại TPHCM với hàng ngàn khách hàng tin dùng